องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับเด็กและเยาวชน


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้มีประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้นอกห้องเรียน รู้จักปรับตัว สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน และผู้อื่น
2022-08-16
2022-08-08
2022-06-28
2022-06-02
2022-04-28
2021-11-17
2021-10-30
2021-10-30
2021-09-24
2021-06-07