องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


กิจกรรมฝึกอบรม การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและทำงานร่วมกันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร

2024-06-26
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-10
2024-05-28
2024-03-13
2024-03-11
2024-02-12
2023-12-08