องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
 


โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณ : 23,000.00 รายละเอียด : - ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 46 ราย
2022-08-16
2022-08-08
2022-06-28
2022-06-02
2022-04-28
2021-11-17
2021-10-30
2021-10-30
2021-09-24
2021-06-07