องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำ [ 14 มิ.ย. 2565 ]31
2 คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง) สำหรับหน่วยงานนำร่อง [ 14 มิ.ย. 2565 ]32
3 กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้ [ 14 มิ.ย. 2565 ]32
4 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 14 มิ.ย. 2565 ]32
5 คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย [ 13 มิ.ย. 2565 ]33
6 คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 13 มิ.ย. 2565 ]32
7 หลักธรรมาภิบาล [ 13 มิ.ย. 2565 ]31
8 คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม [ 13 มิ.ย. 2565 ]31
9 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 มิ.ย. 2565 ]31
10 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 13 มิ.ย. 2565 ]31
11 คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ [ 13 มิ.ย. 2565 ]29
12 คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 13 มิ.ย. 2565 ]32
13 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 4 ต.ค. 2564 ]40
14  คู่มือการปฏิบัติงาน         [ 27 มิ.ย. 2562 ]94
15 คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP [ 30 พ.ย. 542 ]32