องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม

นางสุมิตรา     มหาวงษ์


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ส.อ. วสันต์     แทงเป้า


เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน