องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสุภัสสรา  คัมภิรา


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

นายยุทธศาสตร์  จันทลีลา


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่-ว่าง- นางดาราณี     เขียนดี
 -ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวศิริรัตน์ พรมมานอก นางสุมิตรา     มหาวงษ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม