องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

นายธีรพงษ์ แสนศรี


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


โทร.088-9576414
ร.ต.อ. รณยุทธ วิไพบูลย์

นางจูมทอง พลดงนอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-0682896
โทร.096-9942159นางพัชราภรณ์ จันทะขาม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.082-6541568